Dự án san nền KCN Du Long

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Video quá trình thi công Giai đoạn 2 - Dự án san nền KCN Du Long 

Dự án: Xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long - Giai đoạn 2

< Trở lại

Hiện nay không có các mục tin tức.