Công trình xây dựng

 

CẦU MÓNG THÔN BÀ RÂU

                ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI

                 

ĐIỆN MẶT TRỜI HỒ NÚI 1

                ĐÀI TƯỞNG NIỆM BÁC ÁI

              

ĐIỆN MẶT TRỜI HỒ BẦU NGỨ

                        HỒ TÍCH NĂNG

             

 CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC

  ĐƯỜNG ĐÔI VÀO THÀNH PHỐ PT-TC